Jeoturizm Nedir? Jeoturizm yeryüzündeki kaya, mineral, fosil gibi jeolojik bileşenler ve jeomorfolojik süreçlere odaklanan doğa temelli turizm türüdür. Jeoturizm, bilişsel ve profesyonel turizmde yeni bir alan olarak nitelendirilmektedir. Bir diğer görüşe göre jeoturizm, genel olarak ekoturizme bir alternatif olarak tanımlanan nispeten yeni bir gezi turizmi alanıdır. Jeoturizm çevreye, kültüre, estetiğe […]

İntifa hakkı başkasına ait bir eşya, hak veya malvarlığı üzerinde kurulması müm­kün olan, intifa hakkı sahibine, konusu olan şeyden tam yararlanma imkânı sağla­yan bir irtifak hakkıdır. İntifa hakkının kurulması ile malik, eşyanın veya hakkın özdeğerini kendisinde tutarken bunlardan elde edilebilecek yararları belirli bir ki­şiye tahsis eder. İntifa hakkı ancak ferden […]

Arapça kökenli bir kelime olan ıskatın Türk Dil Kurumu sözlüğünde kelime karşılığının “düşürme, aşağı atma ve çıkarılma” olduğu görülmektedir. Iskat, sermaye borcu ödemelerinde pay sahiplerinin temerrüde düşmesi durumunda, pay sahiplerinin iştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklarından yoksun bırakılması ve payının satılıp yerine bir başkasının alınması şeklinde tanımlanabilir. 6762 […]

1. Kooperatifler Kooperatifler ortak ekonomik menfaatleri olan kişilerin karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla bir araya gelerek ihtiyaçlarını karşılaması için oluşturdukları ekonomik işletmelerdir. Bu işletmeler serbest piyasa ekonomisinin bir parçası olmakla beraber diğer serbest piyasa aktörlerinden farklı olarak doğrudan kâr amacı gütmeyen özelliktedirler. Kooperatifler 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre, “Tüzel menfaatlerini […]

20. yüzyılda farklı ihtiyaçların doğmasıyla birlikte kollektivhus gibi farklı yaşam formları şekillenmeye de devam etmiştir. Bu dönemde modern şehir sakinlerinin sayısındaki artış konuttaki belirli işlevlerin paylaşılmasını öneren mimari kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özgürleşme hareketinin ve kadın haklarının savunucusu Lily Braun’un fikirlerinin bir parçası olarak, Avrupa’daki bazı şehirlerde ortak mutfaklar […]

Komünler, bir araya gelen toplulukların geniş bir aile gibi birlikte yaşadığı, gelirlerinin paylaşıldığı ve yemeklerin birlikte yendiği ortamlar olarak tanımlanır. Komün bir arada yaşayan ortak değerleri paylaşan bir topluluktur. 1970’de Ron E. Roberts ‘The New Communes’ adlı kitabında komünleri ütopyaların daha büyük kategorisinin alt sınıfı olarak tanımlamıştır. Thomas More ve […]

Hümanizm insanın daha iyi nasıl yaşayabilir? Sorusu içinde icad edilmiş olan bir 18.yy kavramıdır. “Hümanist kelimesi 1539’da kullanılmıştır.”12 Orta çağın skolastik düşüncesinden ve kilisenin baskısından kurtulmak isteyip, akla, insana, düşünmeye yönelen Aydınlanma Çağında, temelleri atılmıştır. 18.yy Orta çağa ve kültürüne tam anlamıyla tutarlı bir başkaldırıdır. Çünkü insanlar, karanlık olarak yaşadığı […]

1

“Menkul” kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş olup Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde bir yerden bir yere taşınabilen mal olarak tanımlanmaktadır. Menkul; yani taşınabilir inşaatlar, üzerinde bulunduğu araziye geçici olarak inşa edilen ve kulanım süresi sona erdiğinde arazi üzerinden kaldırılabilen yapılardır. Tapu işlemlerine ihtiyaç göstermeyen menkul yapılara örnek olarak kulübeler, barakalar, geçici […]

Judaizm (Judaism); Yahudi halkının, bireysel ve kollektif olarak, uluslararası uygulama kapasitesine sahip bir tek (hukuka) (Yahudi Hukuku) bağlı olduğu inancıdır. Doğal adâlet, İlahî vahiy, gelenek ve âdet üzerine kurulu bu hukuk, etrafını saran pozitif hukukla, kendisinin bir kusuru olmadan çatışmaya girer.

Jenosid (Genoside, Soykırım); Raphael Lamkin tarafından geliştirilen ve bir ırkın kasıtlı olarak imhasını ifade eden bir terim. Bu imha, genellikle, “yüksek” ırkı elimine edilebilir “aşağı” ırktan ayıran, ırkların mahiyetine ilişkin bir teori tarafından meşrulaştırılır ve desteklenir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1948’de jenosid uluslararası hukuka tâbi bir suç olarak kabul […]