Liberalizmin aşırı versiyonu olarak da nitelenen liberteryenizm, devletin mümkün olan en minimal seviyede var olması gerektiğini savunmaktadır. Politik ve felsefi bir gelenek olarak liberteryenizm, politik meselelerde bireysel özgürlükleri öne çıkartan bir doktrindir. Her birey kendi eylemlerini belirleme özgürlüğüne ve diğer kişiler tarafından yapılan baskılara maruz kalmama hakkına sahiptir (rightful liberty). […]

Minimalizm, Fransızcadan gelmiş olan minimum kelimesinden türemiştir. Minimumun kelime anlamı ise, “bir şey için gerekli en az veya en küçük miktar (derece, nicelik)” olarak belirtilmiştir. Minimalizmin net olarak kabul görmüş bir tanımı olmadığından bu kelimeyi tanımlayan ünlü düşünürlerin görüşlerine başvurulabilir; Hegel’e göre minimalizm “Sade ama basit olmayan, yalın ama yayvan […]

Septisizm genel olarak, “bir şeye güvenmemeye ve şüphe duymaya neden olan bir bakış açsısı” şeklinde ifade edilmektedir. Septisizm sözcüğü, Eski Yunancada “gözlemek” veya “incelemek” manasına gelen skeptesheia sözcüğünden türetilen bir felsefe kavramı olarak tanımlanmaktadır. Gerçeğin hiçbir zaman bilinemeyeceğini savunan bu görüş başka bir ifadeyle, kuşkuyu ilke haline getirme, her değerden, […]

Sinizm Sinizm, başkalarının güdülerine yönelik olarak ortaya çıkan küçük düşürücü davranışlar ve bireylerin doğasında bulunan bencilliğe dair bir inanış şeklinde tanımlanmaktadır. Bireylerin kendi çıkarlarını koruduğuna ve bu bağlamda kendi faydasını düşündüğüne inanan kişi sinik olarak tanımlanmaktadır. Sinizm ise, bu durumu açıklayan bir düşünce sistemi olarak ifade edilmektedir. Sinizm kavramı sosyal […]

Protagoras’ın ünlü “İnsan her şeyin ölçüsüdür” sözü, antroposentrik düşüncenin en kestirmeden ifade ediliş şekli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Antroposentrik düşüncelerin, isimleri ne olursa olsun, paylaştıkları belli temeller bulunmaktadır. Antroposentrizme göre insan ya da özü itibariyle iyi olan kavramlar dışında hiçbir şeyin içsel değeri, yani sadece varoluşundan kaynaklı bir değeri bulunmamaktadır. […]

Ableism kelimesi, yeterli güç ve anlama sahip olması ile yapabilme yetisine sahip ve normal olarak kabul edilen anlamlarına gelen able kökünden türemiştir. Bu etimolojik anlam, ableismin tanımını açıklar niteliktedir: Ableism; sağlam, tam, yetkin bedenli bireylerin lehine yapılan ayrımcılık ve bedensel, zihinsel ya da ruhsal açıdan herhangi bir farklılığa sahip olan […]

Sokrates Batı Felsefesinin, özelde de Antik Yunan felsefesinin en önemli ismidir demek yanlış olmayacaktır. Bu kanıya varılmasındaki en başat sebep, etiğin ve politeia’nın kurucusu olarak görülmesidir. Günümüz felsefesine en önemli katkılarından birisi de, çağdaşı olan Sofistler’in felsefe üzerinde, retorik ve diyalektik gibi diğer bilimlerin aracılığıyla yol açabilecekleri tahribatları önlemesidir.  O, […]

Hümanizm insanın daha iyi nasıl yaşayabilir? Sorusu içinde icad edilmiş olan bir 18.yy kavramıdır. “Hümanist kelimesi 1539’da kullanılmıştır.”12 Orta çağın skolastik düşüncesinden ve kilisenin baskısından kurtulmak isteyip, akla, insana, düşünmeye yönelen Aydınlanma Çağında, temelleri atılmıştır. 18.yy Orta çağa ve kültürüne tam anlamıyla tutarlı bir başkaldırıdır. Çünkü insanlar, karanlık olarak yaşadığı […]

Demagog (Demagogue); kelime anlamı olarak Yunanca asıllı, bir halkın lideri anlamına gelmektedir. Bugünkü kullanımında demagog, siyasal iktidarı, taraftarlarının hislerini okşayarak ve onları olmaması gerektiği hâlde eyleme iterek, retorik yoluyla ele geçirmeye muktedir olan kişiyi ifade etmek için kullanılmaktadır. Demagogun çoğu zaman bir karizmaya ve liderlik vasıflarına sahip olduğu düşünülür. Demagog, […]