Özellikle son zamanlarda sıkça duyduğumuz “kayyum” kelimesi Arapça “kayyım” kökenli bir kavram olup, icra etmek veya yönetmek anlamında kullanılmaktadır. Bu kavramın doğru anlaşılması adına telaffuzla ilgili öncelikli olarak bilinmesi gerekenin “kayyım mı, yoksa kayyum mu” olduğudur. Çünkü kamuoyu ve medyada her ne kadar kayyum olarak bilinip yazılsa da bu kavram, […]

İntifa hakkı başkasına ait bir eşya, hak veya malvarlığı üzerinde kurulması müm­kün olan, intifa hakkı sahibine, konusu olan şeyden tam yararlanma imkânı sağla­yan bir irtifak hakkıdır. İntifa hakkının kurulması ile malik, eşyanın veya hakkın özdeğerini kendisinde tutarken bunlardan elde edilebilecek yararları belirli bir ki­şiye tahsis eder. İntifa hakkı ancak ferden […]

Yarı başkanlık sistemi temel niteliklerini hem parlamenter sistemden, hem de başkanlık sisteminden alması dolayısıyla karma bir sistem durumundadır. Yarı başkanlık sistemi kavram olarak ilk kez 1959’da Le Monde’da gazeteci Hubert Beuve-Mery tarafından kullanılmıştır. Yarı başkanlık sistemi 1958 Fransa Anayasası’na dayanan ve 5. Cumhuriyet uygulamalarına konu olan Fransız modelidir. Fransa örneğinde […]

1

1. Kara Para Nedir? Sözlük anlamı ‘yasal olmayan yollardan elde edilen değer’ olarak tanımlanan kara para, kamuoyunda yaygın biçimde kullanılan anlamıyla suç faaliyetlerinden elde edilmiş, kaynağı illegal olan paradır. Kara para kavramı değişik ülkelerde değişik biçimlerde tanımlanmaktadır. Kimi ülkelerde her türlü suç sonucu edinilen kazanç olarak tanımlanırken kimlerinde ise belirli […]

Müstehcen kelimesi Arapçada “ayıp, noksan, kusur, bayağılık, soysuzluk, karışıklık” anlamına gelen hücnet kelimesinden türemiştir. Kelimenin İngilizce karşılığı ise “obscene” olup, obscene kelimesinin kökeni Latincede “iğrenç, uygunsuz, yakışıksız” anlamlarına gelen “obscaenus” ve “obscenus” kelimelerine dayanmaktadır. “Müstehcen kısaca ne demektir?” Müstehcen kelimesinin sözlükteki karşılığı  “açık saçık; edebe aykırı, yakışıksız” şeklindedir. Terimsel açıklamalar, […]

Arapça kökenli bir kelime olan ıskatın Türk Dil Kurumu sözlüğünde kelime karşılığının “düşürme, aşağı atma ve çıkarılma” olduğu görülmektedir. Iskat, sermaye borcu ödemelerinde pay sahiplerinin temerrüde düşmesi durumunda, pay sahiplerinin iştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklarından yoksun bırakılması ve payının satılıp yerine bir başkasının alınması şeklinde tanımlanabilir. 6762 […]

İlhak; Esas itibariyle uluslararası hukukta kullanılan bir terim olup, bir devletin daha önce egemenliği latında bulunmayan bir bölgeyi/toprak parçasını ele geçirmesini, kazanmasını, topraklarına katmasını ifade etmektedir. İlhak, bütün kullanma, hariç tutma (exclusion), ferağ, temlik ve kamu mülkiyeti haklarını ve diğer hakları ilhakı yapan devlete kazandırır. İlhak edilen bölgenin sâkinlerinin sadâkatinin […]