1. Rekreasyon Rekreasyon, bos zamanlarında insanların uğraştığı, zevk aldığı ve sosyal  olarak değer biçtigi bir olgu olarak kabul ettiği bir aktivitedir. Latince recreatio “yenilik, kendini yenileme veya yeniden yapılanma”  sözcüğünden türemektedir. Dilimizdeki karşılıgı ise daha çok “boş zamanları  değerlendirme” olarak telaffuz edilmektedir. Diğer bir deyişle rekreasyon çalısma zamanlarımız dışında kalan […]

1

Çoklu Zeka Kuramında Gardner, zekânın tek, bütün ve kapsayıcı olmadığını aksine parçalardan oluştuğunu ve her bir parçanın özgün yapıya sahip bir durumda bulunduğunu söylemiştir. Zekâlar farklı özelliklerde olabildiği gibi birden fazla duyu aracılığıyla oluşup, gelişebilmektedir. Aslında zekâ derken ve zekilikten bahsederken hangi parçadan bahsedildiği de bilinmelidir. Çünkü insanlar birçok zekâ […]

1

Cam Tavan Sendromu Cam tavan sendromu, kadınların liyaketlerine ve başarı düzeylerine bakılmaksızın üst yönetim kademelerine çıkmalarını engelleyen, açıkça görülemeyen ancak aynı zamanda aşılamayan engelleri nitelendiren bir metefordur. Diğer bir tanımla “azınlıkları ve özellikle kadınları yeteneklerini ve başarını göz ardı ederek örgütlerin üst kademelerine çıkmasını engelleyen kırılmaz ve görülmeyen yapay bariyerler” […]

1

Kraliçe arı sendromu, kadın yöneticilerin mevcut pozisyonlarını korumak için üst yönetim pozisyonlarına gelme ihtimali bulunan diğer kadın çalışanları bilinçli veya bilinçdışı olarak uzaklaştırmaları ve yok saymaları olarak tanımlanmaktadır. Bu sendromu yaşayan kadın yöneticiler üst düzey yönetimde tek olmanın, üstünlük ve başarının kendisine ait bir ayrıcalık olduğunu düşünebilmektedir. Sahip olduğu pozisyonunu […]

Beklenti teorisi, Victor Harold Vroom tarafından 1964 yılında geliştirilmiştir. Teori kişilerin davranışlarının seçenekler içerisinde bilinçli olarak yaptıkları seçimlerin bir sonucu olduğunu ileri sürmüştür. Bireylerin seçimlerinde ise özellikle inançları, kültürel yapıları, tutumların algılanması, psikolojik aşamalarının etkili olduğu belirtilmiştir. İnsanlar yaptıkları seçimler sonucunda elde edecekleri faydaları en üst düzeyde olmasını, zararları ise […]

Psikolog Frederic Herzberg 200 kişiden oluşan bir grup üzerinde yaptığı motivasyon araştırması sonucunda bazı faktörlerin insan tutumları üzerinde önemli derecede hüküm etmediği, fakat bu faktörlerin yokluğu halinde tepkilere ya da duyumsamazlıklara neden olduğu sonucuna varmıştır. İnsanın işiyle olan bağın asıl bağ olduğu ve bireyin işine karşı olan davranışının başarı ya […]

Dilimize bedenselleştirme olarak çevrilen somatizasyon tıbbi nedenlerle açıklanamayan bedensel belirtiler olarak açıklanmaktadır. Soma kelime anlamı olarak ruhsal yapı ve akıldan bağımsız olarak ‘’beden’’ anlamına gelmektedir. Somatizasyon da ruhsal çatışmaların bedensel belirtiler şeklinde ortaya çıkmasıdır. Bedensel yakınmaların olduğu ancak organik bir bozukluğun saptanamadığı, rahatsızlık davranışları geçmişten beri süregelmektedir. Günümüzde bu rahatsızlık […]

1. Borderline Kişilik Bozukluğu Nedir? Borderline Kişilik Bozukluğu; bireyin kimlik duygusu, ilişkileri ve duygulanımında yaygın ve süreğen bir dengesizliğin hakim olduğu bir bozukluktur. Borderline kişilik bozukluğu; kişilik işleyişinde önemli bozulmaların yaşandığı, tutarsız benlik imajı, aşırı öz eleştiri, gerçek ya da hayali terk ile aşırı uğraşla karakterize bir bozukluktur. Borderline, kişilik […]

2

İnsanoğlu dünyada var olduğundan bu yana her zaman diğer canlılara ve doğa şartlarına karşı hayatta kalmada, uyum sağlamada ve tehlikelerinden korunmada fiziksel olarak zayıf tabiatlı olsa da zekâsı sayesinde üstün gelmeyi ve gelişmeyi başarmıştır. Zekâ, birçok organizmada mevcut olsa bile insan, bilişsel işlevleri üst düzey bir şekilde yerine getirebilecek zekâ […]