1. Rekreasyon Rekreasyon, bos zamanlarında insanların uğraştığı, zevk aldığı ve sosyal  olarak değer biçtigi bir olgu olarak kabul ettiği bir aktivitedir. Latince recreatio “yenilik, kendini yenileme veya yeniden yapılanma”  sözcüğünden türemektedir. Dilimizdeki karşılıgı ise daha çok “boş zamanları  değerlendirme” olarak telaffuz edilmektedir. Diğer bir deyişle rekreasyon çalısma zamanlarımız dışında kalan […]

Göstergebilimi en kısa tabir ile anlatmak gerekirse, anlamın oluşumunu inceleyen bilim dalıdır. Gösterge, genel olarak, kendi dışında bir şeyi temsil eden ve dolayısıyla bu temsil ettiği şeyin yerini alabilecek nitelikte olan her çeşit biçim, nesne, olgu, vb. olarak tanımlanır. Bu nedenle göstergebilime, temsil etme sanatı da denilebilir. Göstergebilim, yalnızca dilsel […]

Yumuşak kuvvetler ayrılığı yürütme ve yasama ilişkisinde dengeli bir ilişkiyi öngören hükümet sistemi için kullanılmaktadır ve sıklıkla kabul edildiği gibi parlamenter hükümet sistemi yumuşak kuvvetler ayrılığının en önemli örneği durumundadır. Genel anlamıyla yasama ve yürütme güçlerini birbirinden ılımlı, esnek biçimde ayrıldığı; güçlerin işbirliği ve denkliğine dayanan ve bu çerçevede de […]

Mutlak monarşide kral, hükümdar veya monarklar egemenliğin tek sahibi durumundadır. Bu gücü sınırlandırabilecek başka bir güç mevcut değildir ve yetkilerin tümü de hükümdar tarafından kullanılmaktadır. Mutlak monarşiler, tarihsel açıdan uzun bir geçmişi olan ve bu nedenle de monarşi denilince akla gelen ve zihinde çağrışım yapan monarşi türüdür. Egemenliğin hükümdara ait […]

Yarı başkanlık sistemi temel niteliklerini hem parlamenter sistemden, hem de başkanlık sisteminden alması dolayısıyla karma bir sistem durumundadır. Yarı başkanlık sistemi kavram olarak ilk kez 1959’da Le Monde’da gazeteci Hubert Beuve-Mery tarafından kullanılmıştır. Yarı başkanlık sistemi 1958 Fransa Anayasası’na dayanan ve 5. Cumhuriyet uygulamalarına konu olan Fransız modelidir. Fransa örneğinde […]

1. Koalisyon Nedir? Koalisyon; demokratik ülkelerde seçimler sonucu tek bir partinin güvenoyu alabilecek bir hükümet kurmasını sağlayacak milletvekili çıkaramaması durumunda diğer partilerle iş birliğine gitmesidir. Koalisyon hükümetleri en az iki ve daha çok sayıda siyasal partinin katılımıyla kurulurlar. Burada koalisyona giren partiler hükümet oluşumu için üye vermekte ve bir koalisyon […]

Coğrafi bakımdan ekonomik, politik ve sosyo-kültürel ilişkilerdeki sınırları ortadan kaldıran küreselleşme süreci, emek piyasalarında yaşanan dönüşümle birlikte gelir dağılımı ve yoksulluk üzerinde etkili olmuştur. Son yıllarda küreselleşme olgusu ile birlikte yoksulluk daha da yaygınlaşmış ve beraberinde eşitsizliklere yol açmıştır. Eşitsizlik küreselleşmenin en çok tartışılan sonucu ve onu yaratan sebeplerden biridir. […]

2

Yoksulluğu mekânsal bir açıdan inceleyen kırsal ve kentsel yoksulluk günümüz dünyasında neredeyse tüm ülkelerde mevcuttur. Az gelişmiş veya gelişmiş ülke farkı yapmayan, zamana ve mekâna göre değişiklik gösteren kırsal yoksulluk döngüsel bir olgudur. Daha çok tarım, hayvancılık, ormancılık, küçük ölçekli sanayi ve hizmetler kesiminde çalışan kırsal yoksullar, gelişmekte olan ülkelerde […]

2

Sübjektif yoksulluk veya öznel yoksulluk kavramına göre kişi yoksul olup olmadığını kendi belirler. Sübjektif yoksulluk diğer yoksulluk yaklaşımlardan oldukça farklıdır ve yoksulluğun anlaşılmayan bir türüdür. Yoksulluğa daha az yaygın bir yaklaşım, insanların kendilerini yoksulluk içinde yaşayan olarak görüp görmedikleridir. Sübjektif yoksulluğu incelemenin gerekçesi, insanların kendi mali durumları hakkındaki yorumlarına göre […]

Gelir Yoksulluğu Parasal gelire erişememe ya da satın alma gücünden yoksun olma durumu gelir yoksulluğunu ifade etmektedir. Genel olarak asgari yaşam standardının gerektirdiği temel gereksinimlerin karşılanabilmesi için yeterli miktarda gelirin elde edilememesidir. Bundan dolayı gelir yoksulluğunun ölçütü parasal gelir olmaktadır. Gelir yoksulluğu ülkeler arasında ölçüldüğünde genellikle GSMH (Gayri Safi Millî […]