Güneş Enerjisinin Avantajları ve Dezavantajları

türkiye ortalama güneşlenme süresi

Güneş, dünyamıza ve sisteminde bulunan diğer gezegenlere enerji veren sonsuz enerji kaynağıdır. Yaşam kaynağı olarak güneş, dünyamızda oluşan diğer enerji kaynaklarının da oluşumunda büyük rol oynamaktadır. Güneş, bitkilerin fotosentez yapabilmesi için gerekli enerjiyi sağlar. Doğada görülen bazı enerji çeşitlerinin de temelini güneş oluşturmaktadır. Rüzgâr, güneş ışınlarının sıcaklık farkından dolayı oluşmaktadır. Fosil yatkılar (Kömür, petrol vs.) ise, güneş ışınımının kimyasal özelliğinden dolayı meydana gelirler. Dünya atmosferinin dışında Güneş ışınımının şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m2 değerindedir; ancak yeryüzünde 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Güneş, aynı zamanda bir termonükleer reaktördür. Güneş içerisinde hidrojenin helyuma sürekli dönüştüğü füzyon tepkimeleri sürekli şekilde gerçekleşir ve tepkimeler sırasında oluşan kütle kaybı ısı enerjisine dönüşerek uzaya yayılır. Geçmişten günümüze güneşin içinde devam eden bu dönüşüm tepkimelerinden yola çıkarak, bol ve temiz bir enerji kaynağı olarak güneş hem fosil yakıtlara alternatif olabilecek, hem de daha milyarlarca yıl dünyamızı ısıtmaya devam edecektir

Enerji taleplerinin her geçen gün artması ve bu talebi çevreye daha az zarar vererek karşılamak çok önemlidir. Bunun için de bol, bedava ve sürekli olan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim artmıştır. Güneş enerjisi her ne kadar doğal enerji kaynağı olsa da güneş enerji teknolojilerinin de çevreye olumlu ve olumsuz etkileri bulunmaktadır.

Güneş Enerjisinin Avantajları

Güneş enerjisinin olumlu etkilerine bakılacak olursa;

 • düşük seviyede atık içermesi,
 • bölgesel olarak uygulanma kolaylığı bulunması,
 • işletme kolaylığı,
 • dışa bağımlı bir enerji kaynağı olmaması,

gibi avantajları sebebiyle son yıllarda çevresel etkilerin azaltılması politikası kapsamında önemli konuma sahiptir. Güneş enerjisinin diğer avantajları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 1. Güneşin bölgesel kalkınmanın ilk ayağı alarak kullanılmaya çok uygun bir enerji kaynağı olması önemli bir avantajdır. Enerjiye ihtiyaç olan hemen hemen çoğu yerde güneşten yararlanılabilir.
 2. Güneş temiz, bol ve sonsuz bir enerji kaynağıdır. Çevreye duman, gaz, karbon monoksit, kükürt ve ışıtım gibi zararlı salımları yoktur.


 3. Güneş enerjisi santralleri, hidroelektrik santrallerinden daha az alan kaplamaktadır. Güneş santrallerinin kapladıkları alan, 0,025 km2/MW düzeyinin aşağısındadır. Hidrolik santraller için bu alan 1 km2/MW düzeyine kolayca ulaşabilmekte veya üzerine çıkmaktadır. Bu durum, kaplanan alan açısından önemli bir tasarruf göstergesidir.
 4. Güneş santrallerinin çalışması sırasında gürültü oluşmaması da önemli bir çevresel avantajdır.
 5. Ayrıca, güneş panelleri dayanıklı malzeme yapısı sebebiyle yıpratıcı hava şartlarına karşı gelebilmektedir.
 6. Güneş enerjisi sistemleri, çok bakım ihtiyacı duymamaktadır. Güneş paneli üreticileri 20-25 yıl arasında panel ömrüne yönelik garanti vermektedir. Ayrıca, hareketli parça olmadığından dolayı yıpranma ihtimalleri daha düşüktür.
 7. Çevreyi kirletmez ve küresel ısınma meydana getirmez.
 8. Mevcut sistemlerden farklı olarak en büyük yararı, herhangi bir fosil yakıt veya bağlantı gerektirmeden bağımsız olarak elektrik üretebilmesidir.
 9. Her yerde bulunması nedeniyle dışa bağımlılığın olmamasıdır.
 10. İlk yatırım maliyetleri yüksek olması dışında ucuz bir kaynak olması.
 11. Enerjinin ihtiyaç duyulduğu yerde kolayca üretilmesinden dolayı nakil problemi olmaz.
 12. Enerji krizlerinin etkisinden uzak olmasıdır.
 13. İşletme maliyetinin düşüktür.
 14. Hareketli parçaları ya çok azdır; ya da yoktur. Şimşekler, güçlü rüzgarlar veya kum fırtınaları, nem ve ısı, kar veya buz gibi doğa olaylarına dayanıklıdırlar.
 15. Enerji kaynağı ile kullanım yeri arasında, uzun kablolar ve bağlantı elemanları olmadığından arada oluşabilecek güç kaybından kaçınılmış olur.

Güneş Enerjisinin Dezavantajları

 1. Avrupa ve Amerika kıtalarında araştırmacıların yaptıkları çalışmalar sonucunda, güneş panellerinin 300 civarı deniz canlısı türü için sahte yaşam alanı oluşturduğu sonucuna varmışlardır ve de bu canlıların, panellerin yansıtıcı yüzeyini su zannederek yumurtalarını oraya bıraktıkları sonucuna varmışlardır. Araştırmada, üremenin olumsuz etkilenmesinin besin zincirinde aksamalara yol açabileceği savunulmaktadır.
 2. Güneş enerji santrallerinin, gece elektrik üretmemesi ve de kışın elektrik üretiminin yarı yarıya düşmesi dezavantajlardan biridir. Ayrıca, paneller üzerinde gölgelenme yapabilecek toz, pislik ve kir gibi çevresel etkilere açık olması da dezavantaj olarak kabul edilebilir.
 3. Güneş enerji santrallerinin, dövize bağlı yatırım maliyeti bulunması ve bu sebeble yatırım maliyetinin yüksek olması bir dezavantajdır.


 4. Güneş enerji santrallerinde kurulu güç arttırılmak istendikçe panellerin kaplayacağı alan artacaktır. Güneş enerjisinde büyük yüzeylere ihtiyaç olması, güneşten gelen ışınların düzenli ve sabit olmaması sebebiyle depolama gerektirmesi ve de depolama imkanının sınırlı, ayrıca maliyetli olması da bir dezavantajdır.
 5. Güneş kaynaklı elektrik enerjisi üretim sistemleri kuruldukları alana ve türlerine göre canlı yaşamını etkilemektedirler. Güneş enerji santralinin kurulduğu arazide canlı çeşitliliğinin inşaat sebebiyle azalmasına ve görüntü kirliliği oluşmasına sebep olmaktadır.
 6. Güneş panelleri, birçok yardımcı ekipmandan oluşan yapısı gereği ayrı ayrı maliyetler getirmektedir. Bununla birlikte, güneş enerjisi teknolojileri sürekli gelişmekte olduğundan dolayı fiyatları düşüş eğrisindedir ve gelecekte fiyatları daha da düşecektir. Bundan dolayı, bu durum yatırımcıları şüpheye düşürmektedir.
 7. Güneş panellerinin iyileştirilmesine rağmen yaklaşık verim değerleri % 20 ile % 40 arasında değişmektedir. Panele çarpan güneş ışığının geri kalanı ısı olarak boşa harcanmaktadır. Güneş panellerinde doğrudan güneş ışığından elektrik üretmek için pahalı yarı iletken malzemeler kullanılmaktadır. Bu malzemeleri üreten fabrikalar temiz üretim ortamlarına ihtiyaç duymakta olup, bu ortamları oluşturmak ve bakım yapmak oldukça maliyetlidir.
 8. Birim yüzeye gelen güneş ışınımı istenilen seviyede olmadığı için çok büyük alanlara ihtiyaç duyulmakta bundan dolayı ilk yatırım maliyeti artmaktadır.
 9. İhtiyaç duyulan enerjinin tamamı güneş ışınımı ile sağlanmadığı zamanlar batarya ihtiyacı oluşmakta hem maliyet artmakta hem de verim azalmaktadır.
 10. Kış aylarında enerji ihtiyacı artmakta ancak ışınım azalmaktadır.
 11. Günlük veya saatlik enerji çıktısı belli değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Septisizm Nedir?

Cts Eyl 12 , 2020
WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Email TelegramSeptisizm genel olarak, “bir şeye güvenmemeye ve şüphe duymaya neden olan bir bakış açsısı” şeklinde ifade edilmektedir. Septisizm sözcüğü, Eski Yunancada “gözlemek” veya “incelemek” manasına gelen skeptesheia sözcüğünden türetilen bir felsefe kavramı olarak tanımlanmaktadır. Gerçeğin hiçbir zaman bilinemeyeceğini savunan bu görüş başka bir ifadeyle, kuşkuyu […]
septisizm