İntifa Hakkı Nedir?

yararlanma hakkı

İntifa hakkı başkasına ait bir eşya, hak veya malvarlığı üzerinde kurulması müm­kün olan, intifa hakkı sahibine, konusu olan şeyden tam yararlanma imkânı sağla­yan bir irtifak hakkıdır. İntifa hakkının kurulması ile malik, eşyanın veya hakkın özdeğerini kendisinde tutarken bunlardan elde edilebilecek yararları belirli bir ki­şiye tahsis eder. İntifa hakkı ancak ferden belirli bir kişi lehine tanınabilir. Eşyaya bağlı irtifak şeklinde intifa hakkı kumlamaz. İntifa hakkı bir veya birden çok be­lirli gerçek kişi veya tüzel kişi lehine kurulabilir.

İntifa hakkı devredilemez ve mirasçıya geçmez. İntifa hakkı sahibi hakkını başka­sına devredemez; ancak bizzat kullanmaya da mecbur değildir, intifa hakkının kul­lanılmasını başkasına devredebilir.

İntifa hakkı, taşınırlarda zilyetliğin devri, alacaklarda alacağın devri, taşınmazlarda tapu kütüğüne tescil ile kurulur. Taşınır ve taşınmazlarda intifa hakkının kazanıl­ması ve tescilinde, aksine düzenleme olmadıkça mülkiyete ilişikin hükümler uygu­lanır. Taşınmaz üzerindeki yasal intia hakkı tapu kütüğüne tescil edilmemiş olsa bile, durumu bilenlere karşı ileri sürülebilir. Tescil edilmiş ise herkese karşı ileri sürülebilir (Medeni Kanun madde 795).

İntifa hakkı bir süreyle sınırlı olarak kurulmuşsa sürenin dolmasıyla intifa hakkı so­na erer, intifa hakkı sahibinin feragati ile de hak sona erer, intifa hakkı sahibinin ölümüyle de hak mirasçılara geçmez, kendiliğinden sona erer. Konusu olan şeyin tamamen yok olması halinde de intifa hakkı kendiliğinden sona erer. İntifa hakkı sona erince hak sahibi, hakkın konusu olan malı malike geri vermekle yükümlü­dür. İntifa hakkı sahibi, zararın kendi kusurundan ileri gelmediğini ispat etmedik­çe malın yok olmasından veya değerinin azalmasından sorumludur. Ancak malın olağan kullanılması sonucunda meydana gelen değer azalmalarından sorumlu de­ğildir. Ayrıca intifa hakkı sahibi, yararlanması için gerekli olmadığı halde tükettiği şeyleri tazmin etmekle yükümlüdür. Bu sorumluluklarına karşılık intifa hakkı sahi­bi, yükümlü olmadığı halde yaptığı giderler, yenilemeler ve eklemeler için hak so­na erdiğinde, vekâletsiz iş görme hükümlerine göre tazminat isteyebilir.

İntifa hakkı, diğer irtifak haklarından gerek konusunun ve gerek sahibine bahşettiği yetkilerin genişliği itibariyle ayrılan önemli bir irtifak hakkıdır. İntifa hakkının konusunu, taşınır ve taşınmaz eşyalar, haklar ve malvarlığı oluşturabiliyorken, geri kalan irtifak haklarının konusunu sadece taşınmazlar oluşturmaktadır. İntifa hakkı, konusunu oluşturan şey üzerindeki tüm yararları elde etme yetkisini sağlarken, geri kalan tüm irtifak hakları sadece belirli bir kullanma veya yararlanma yetkisi sağlamaktadır. İntifa hakkı, Medeni Kanunumuzun 794. Maddesinde: “İntifa hakkı, taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya bir malvarlığı üzerinde kurulabilir. Aksine düzenleme olmadıkça bu hak, sahibine, konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlar” şeklinde düzenlenmiştir. Yararlanma yetkisi deyimi ile kastedilen yetkilerin, hak konusu eşyaya “zilyet olma”,” kullanma” ve “yararlanma” yetkilerini kapsadığı MK.m.803 ve sonrasındaki maddelerde açıkça düzenlenmektedir. Kanunda intifa hakkının verdiği yetkilerin açıkça düzenlenmesi nedeniyle, bu yetkilerden herhangi biri kısıtlanarak bir intifa hakkı tanınamaz. Diğer bir deyişle, intifa hakkı kurulurken söz konusu yetkilerden bazıları malik hesabına alıkonulamaz. Ancak bu yetkilerin nasıl kullanılacağı veya sınırlanacağı kararlaştırılabilir. Örneğin taraflar aralarında anlaşarak, intifa konusu eşyanın intifa hakkı sahibi tarafından kiraya verilemeyeceğine karar verebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Döviz Kuru Çeşitleri ve Tanımları

Cts Eyl 5 , 2020
Share on WhatsApp Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Email Share on TelegramDöviz kuru; yabancı paranın fiyatı olarak tanımlanmaktadır ve bir ülkenin ulusal parasının yabancı para cinsinden değişim oranı anlamına gelir. Döviz kuru çeşitleri; Döviz alış kuru, Döviz satış kuru, Nominal döviz kuru, Reel döviz […]
döviz-kuru-çeşitleri

Bu Yazıları da Okumak İsteyebilirsin