Bir hukukî-siyasî ilke olarak cumhuriyetçilik, dar anlamda, monarşinin veya hanedanlığın reddedilmesi ve siyasi otoritenin halkın rızasından kaynaklanması anlamına gelir. Cumhuriyetçilik, ayrıca, siyasi örgütlenmede kamusal olanın bireysel/özel olana önceliğini, sivil erdemi ve siyasete aktif katılımı savunan bir felsefeyi ifâde eder. Cumhuriyetçilik; vatandaşların siyasi katılımını değerli gören doktrindir. Cumhuriyetçilik özel alanın geniş […]