Devlet sosyalizmi (State socialism); bazen, ekonomide devlet kapitalizmi çizgisinde geniş ölçekli devlet müdahalesini ifade etmek için kullanılan, fakat sosyal sahiplik kavramıyla negatif çağrışımları yumuşatılan bir kavram. Devlet sosyalizminin Fabiancıların yazılarında ve aynı zamanda devletin çok temel bir organ olarak yer aldığı kapitalizm türleriyle devletin egemen olduğu sosyalizm türleri arasında sürekli […]

Bürokrasi (Bureaucracy), kelime olarak, memurların yönetimi anlamına gelir. Dar anlamda, devletin idari mekanizmasını ifade eder. Bu anlamda bürokrasi idari işlerin ayrıntılarını çekip çeviren, siyasi kararları uygulayan ücretli memurlardan oluşur. Daha geniş anlamda, bürokrasi rasyonel ve kurallara bağlı yönetime dayanan örgütlenme modeli anlamına gelir. Bürokrasi daimi kamu görevlileri marifetiyle yönetim anlamındadır. […]