Etnik (Ethnic) Etnik gruplar ve etnik azınlıkların varlığı genellikle uzun ömürlü nesilleri aşan kompleks kan bağlanna, ortak kültüre, dinî benzerliğe ve coğrafî âidiyete bağlıdır. Bir etnik gruba mensubiyet siyasal kurumlar temelinde değil, kan ilişkisi, dil ilişkisi ve dinî bağlılık temelinde tanımlanır. Etnisite (Ethnicity) Etnisite; İnsanların bir etnik gruba mensubiyet yoluyla […]