Üst Hakkı Nedir?

Üst hakkı başkasına ait bir arazi üzerinde veya altında inşaat yapmak arazide hak­kın kurulmasından önce mevcut bir inşaatı muhafaza ederek ona malik olma hak­kı veren bir irtifak hakkıdır. Üst hakkını kuran taşınmaz malikinin arazi üzerinde­ki mülkiyet hakkı devam eder. Arazi maliki üst hakkı sahibinin inşaatı yapmasına ve yaptığı inşaatı muhafaza etmesine katlanmakla yükümlüdür.

Üst hakkı belirli bir kişi lehine kurulabileceği gibi bir diğer taşınmaz lehine eşya­ya bağlı irtifak olarak da kurulabilir. Belirli bir gerçek kişi veya tüzel kişi lehine kurulduğu hallerde taraflar, üst hakkının devredilemeyeceğini ve mirasçıya geçme­yeceğini kararlaştırmamışlarsa üst hakkı devredilebilir ve mirasçıya geçer. Üst hak­kı devredilebilir ve mirasçılara geçebilir ise bu durumda bağımsız üst hakkı, aksi takdirde bağımlı üst hakkı söz konusudur. Üst hakkı bağımsız bir hak olarak en çok yüz yıl için kurulabilir. Üst hakkı, süresinin dörtte üçü dolduktan sonra, ku­rulması için öngörülen şekle uyularak her zaman en çok yüz yıllık yeni bir süre için uzatılabilir.

Medeni Kanun üst hakkının kazanılmasını özel olarak düzenlemiş değildir. Bu ne­denle irtifak haklarının tesisine ilişkin Medeni Kanun madde 780 ve 781 hükümle­ri üst hakkı için de uygulama alanı bulacaktır. Buna göre, üst hakkının kurulması ve devri için resmi şekle tabi sözleşme ve tapuya tescil şarttır.

Üst hakkının sona erme sebepleri de kanunda özel olarak düzenlenmiş değildir. Genel olarak eşyaya bağlı irtifakın sona erme sebepleri kıyasen üst hakkının sona ermesinde de uygulanacaktır. Bunun dışında üst hakkı kararlaştırılan sürenin dol­ması ile sona erer. Sürenin dolmasından önce üst hakkı sahibinin feragati ile de üst hakkı sona erer. Kamulaştırma, taşınmazın yok olması gibi, taşınmaz mülkiye­tini sona erdiren sebepler de üst hakkını sona erdirecektir. Mirasçıya geçmeyen şa­hısla kaim üst hakkı, sahibinin ölümü ile sona erer.

Üst hakkının sona ermesi üzerine üst hakkına konu inşaat bütünleyici parça kura­lına göre arazinin mülkiyetine tabi olur. Bu halde arazi maliki, aksi kararlaştırılma­dıkça kendisine kalan yapılar için üst hakkı sahibine bir bedel ödemekle yüküm­lü değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Değişim Mühendisliği

Cts Eyl 8 , 2018
Share on WhatsApp Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Email Share on TelegramAdam Smith’den başlayarak günümüze kadar gelen süreçteki yöntemler işi alt parçalara bölmekte, yetki ve sorumlulukları bürokrasi içinde yaymaktadır. Ancak, günümüzde hiçbir olgu sabit ve tahmin edilebilir değildir. Pazar bünyesi, müşteri talebi, ürün dayanıklılık […]
değişim mühendisliği

Bu Yazıları da Okumak İsteyebilirsin