Zekânın Tanımı

2
zekanın tanımı

İnsanoğlu dünyada var olduğundan bu yana her zaman diğer canlılara ve doğa şartlarına karşı hayatta kalmada, uyum sağlamada ve tehlikelerinden korunmada fiziksel olarak zayıf tabiatlı olsa da zekâsı sayesinde üstün gelmeyi ve gelişmeyi başarmıştır. Zekâ, birçok organizmada mevcut olsa bile insan, bilişsel işlevleri üst düzey bir şekilde yerine getirebilecek zekâ seviyesine sahip ve bu becerisinin farkında olan bir canlıdır.

Birçok uzman açısından zekâ, sabit bir tanımı olmayan değişik anlamlar ifade etmektedir. Çünkü zekâ duyularla somut bir şekilde algılanamayan ancak var olduğu bilinen bilişsel bir kavramdır. Bu yüzden zekâ kavramı hakkında kesin çerçeveye oturan bir tanım bulunamamış, pek çok birey, toplum ve disiplin açısından farklı yorumlanmış ve değişik tanımlamalara kapı aralamıştır.
Zekâ kavramının soyut ve öznel nitelikler taşıması birçok sözlüğün, psikolog ve araştırmacının zekâya dair farklı tanımlamalar yapmasını beraberinde getirmiştir. Bu tanımların bazılarına bakılacak olursa:

Bazı sözlük ve ansiklopedilerde zekânın tanımı

Kapasite, zihin kapasitesi, özellikle de anlama ilkeleri, gerçekleri veya anlamları anlama, bilgi edinme, öğrenme ve anlama yeteneğini uygulama becerisi (Allwords.com 2019).

Anlama ve tecrübe kazanma yeteneği (WordNet Search – 3.1, 2019).
“İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma gibi yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset” (TDK, 2019).

Bazı psikolog ve araştırmacılara göre zekâ tanımları

Bireyin karşılaştığı gerçek sorunları veya zorlukları çözebilmesi ve gerektiğinde etkili bir ürün ortaya çıkarmak için uygun olan bir problem çözme becerisi gerektirmesi ve ayrıca uygun bir ürün üretme potansiyeline sahip olabilmesidir.(Gardner, 1993, ss. 64-65).

Zekâ her şeyden önce, entelektüel ve duygusal veya ahlaki olmayan bir kaliteyi belirtir. İkincisi, genel bir kapasiteyi, insanın söylediği, yaptığı veya düşündüğü her şeye giren bir kapasiteyi; Bu nedenle, herhangi bir zekâ tanımı hemen hemen bütün girişimlerinde bir dereceye kadar açıklanabilecektir. Bazı sınırlı ya da özel yeteneklerde örneğin, konuşma ya da okuma kabiliyetinde, öğrenme ya da hesaplama kabiliyetinde bir zayıflık, hiçbir şekilde kusurlu zekânın işareti değildir. Üçüncü olarak, zekâ doğuştan gelen bir kapasite olduğu için dolayısıyla, bunun bir eğitimsel bilgi veya beceri eksikliği ile kanıtlanması gerekmez (Burt, 1957, ss. 64-65).

Zekâ terimi, bir organizmanın yeni problemleri çözme yeteneği olarak kullanılabilmektedir (Bingham, 1937, s. 36).

Zekâ, bir algısal-motor ve bilişsel nitelikteki tüm ardışık uyarlamaların yanı sıra, organizma ve çevre arasındaki tüm özümseyici ve uyumlaştırıcı etkileşimlere izin veren denge halini oluşturur (Piaget, 1950, s. 10).


Psikoloji açısından bakıldığında, zekâ her bireye kendi genlerini çoğaltma olasılığını en üst düzeye çıkarmak için bir araç sağlayan davranışsal bir strateji olarak tanımlanabilir. Ayrıca algı, akıl, duygu ve davranışın dünyadaki hedeflerine ulaşmada başarılı olabilen algılama, bilme, önemseme, planlama, oyunculuk sistemine uyum sağlamadır.

Görüldüğü üzere zekâ kavramı bağlamında pek çok düşünce ve yorum bulunmaktadır. Yukarıdaki tanımlardan yola çıkarak zekâ için; insanın doğaya karşı hayatta kalmasını ve üstünlüğünü sağlamak, belirlediği hedeflerine ulaşmak, yeni koşul ve ortamlara uyum sağlamak, mevcut problemlere çözüm yolları bulmak, ürün üretmek, deneyimler yoluyla öğrenmek, bilişsel birçok kabiliyetini sergilemek amacıyla var olan ve doğuştan gelen zihinsel kapasite veya beceri olarak bahsedilebilir.

Biyolojik Faktörlerin Zekâya Etkisi

Biyolojik faktörlerin zekâ gelişimine etkisi bağlamında yapılan araştırmalar başta genetik yollarla geçen etkilerle birlikte beyinde farklı zekâsal işlemlerin ortaya çıktığı bölümler ve bu bölümler arasında bağlantıları sağlayan sinaptik ağlar ile nöronların yapısı, doğumdan önce ve doğum sırasında bebeği etkileyen olumlu veya olumsuz biyolojik şartların oluşması gibi birçok faktör zekâ gelişiminde oldukça önemli bir noktaya sahiptir. Beynin fiziksel durumunun, zihinsel işlevlerle ilgili çalışmalar üzerinde etkili olması gerektiği üzerinde düşündürmüştür. Eğer bir kişi bilgiyi daha hızlı ve daha doğru ileten sinir hücreleri yapısına sahipse, bu, düşüncelerinin işlenebilme hızı ve doğruluğu üzerinde etkili olacaktır. Cinsel üremede, bir çocuk genlerinin yarısını babadan, yarısını da anneden miras alır ve bu nedenle çocuklar genellikle bir veya iki ebeveyne fiziksel olarak benzemektedir. Eğer genler zekâyı şekillendirirse, o zaman bir çocuğun zihinsel başarısında ailesine benzeyeceği de tahmin edilebilir. Bu görüş, bir çocuğun zekâ seviyesi ve ebeveynlerin bunda oynadığı rolü göz önüne alarak kanıtlanmıştır. Psikologların; DNA, RNA gibi biyolojik yapılarda zekâ ile ilgili bulmacaların cevabı için etkileşimleri aramaları şaşırtıcı değildir. Yaşayan organizmalar olarak bir anlamda, elde edeceğimiz her şey genetik materyalimizde kodlanmıştır. Ayrıca genotip yani organizmanın her bir ebeveynin genetik katkılarıyla belirlenen makyaj ve fenotip, organizmanın belirli bir ortamda ifade edilen gözlemlenebilir özellikleri arasındaki ayrım, herhangi bir bireyin davranışsal ve entelektüel profilini dikkate almak için esastır.

Çevresel Faktörlerin Zekâya Etkisi

Çevresel etmenlerin zekâ üzerinde etkili olduğu, yapılan araştırmalar sonucu kanıtlanmış ve bu araştırmalarda önemli bulgular elde edilmiştir;

  • Ebeveynlerin sağladığı fiziksel ve sosyal ortamlar, çocukların zekâsını etkilemektedir. Eğitim ve okullaşma gibi dış değişkenler, gelişmiş zekânın nedeni iken, hayal kırıklığı, tekrarlanan başarısızlıklar, okuldan ayrılma gibi durumlar bireylerin zekâ düzeyini düşürebilir.
  • Evlat edinme çalışmalarında görülmüştür ki, evlat edinilen çocukların IQ’ları evlatlık olarak gittiği ailelerdeki ebeveynleriyle bazı benzerlikler göstermektedir.
  • Evlat edinme çalışmaları ayrıca, birlikte yetiştirilen kardeşlerin zekâsının birbirinden ayrılan kardeşlerden daha benzer olduğunu göstermektedir. Bu, birlikte yetiştirilen tek yumurta ikizleri birbirleriyle ayrı yetiştirilen tek yumurta ikizleriyle karşılaştırıldığında bile geçerlidir.
  • Aynı evde birlikte yetiştirilen biyolojik olarak ilgisiz çocukların IQ düzeylerinde bazı benzerlikleri vardır.
  • IQ, yetersiz yetimhaneler veya yoksulluk ve tecrit koşulları gibi yoksun ortamlarda yetişen çocuklarda zamanla azalırken, mahrum ortamlardan ayrılan ve zenginleştirilmiş ortamlara giren çocuklarda iyileşmektedir.
  • İnsanların IQ testlerindeki performansı sanayileşmiş ülkelerde zaman içinde gelişmiştir. Flynn etkisi olarak bilinen bu garip fenomen, çevresel etkilere bağlanmaktadır. Kalıtım nedeniyle olamaz çünkü dünya gen havuzu geçmiş yıllarda veya IQ testlerinin yapılmaya başlandığı zamandan bu yana değişmemiştir.
  • Yetersiz beslenme de psikolojik gelişmeyi kalıcı olarak etkiler. Önemli soruların çoğu çözülmemiş olmasına rağmen, bu alanda ilerleme kaydedilmiştir.
  • Zeki ebeveynler, çocuklarının zekâsını geliştirebilmek için özellikle uygun bir ortam sağlarsa ve daha az zeki ebeveynler, daha az uygun bir ortam sağlarsa, bu ailelerdeki çocuklar, benzer genotip çevresel etkileşimlerle karşılaşacaktır.
Yapay Zeka Nedir? Nasıl Çalışır?

Çoklu Zekâ Kuramı

2 thoughts on “Zekânın Tanımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Madrigal Nedir?

Çar Ağu 5 , 2020
Share on WhatsApp Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Email Share on Telegram14. yüzyılda ilk örneklerini veren madrigal, İtalya’da ortaya çıkmış çok sesli yapıda ve geleneksel olarak enstrüman eşliği olmadan seslendirilen bir müzik türüdür. İngiltere ve Almanya’da 16. Yy. sonu ve 17. Yy. başlarında örnekleri […]
Madrigal Nedir